Regimul juridic al sindicatelor

Organizarea, functionarea, reorganizarea si  incetarea activitatii unei organizatii sindicale

Sindicate

Definitia sindicatelor este data de art. 214 C. muncii, republicat, potrivit careia „Sindicatele, federatiile si confederatiile sindicale, denumite in continuare organizatii sindicale, sunt constituite de catre salariati pe baza dreptului de libera asociere, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte”. Legea nr. 62/2011 foloseste doua notiuni pentru acest termen, anume: in art. 1 lit. w) defineste notiunea de sindicat ca fiind “forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul”; in art. 1 lit. u) defineste termenul de organizatie sindicala ca fiind “denumirea generica pentru sindicat, federatie sau confederatie sindicala. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca, precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai”, definitie care se regaseste si in art. 214 C. muncii, republicat. Informatii privind majorarea capitalului social sunt oferite aici. 

Potrivit art. 5 din Legea Dialogului Social, modul in care sindicatul este organizat,  functioneaza, este reorganizat si isi inceteaza activitatea se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai. Statutul unei organizatii sindicale va cuprinde cel putin urmatoarele prevederi: “scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale; modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale; drepturile si indatoririle membrilor modul de stabilire si incasare a cotizatiei; organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si revocare, durata mandatului si atributiile lor; conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor; marimea si compunerea patrimoniului initial; divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului”. Asa dupa cum rezulta din formularea folosita de legiuitor pentru prima parte a art. 6 alin. 1 din Legea nr. 62/2011 (statutele cuprind cel putin), mentiunile enumerate privind continutul statutelor organizatiilor sindicale sunt minime, detalierea si nuantarea lor ramanand la aprecierea si initiativa fondatorilor. Singura restrictie este respectarea prevederilor legale si a Constitutiei, restrictie ce se aplica si la infiintarea unei firme.

Statutul trebuie semnat de cel putin 15 membri fondatori, angajati din aceeasi unitate si apoi aprobat de adunarea generala, activitate consemnata intr-un proces-verbal de constituire. Sindicatul dobandeste personalitate juridica imediat ce va fi inscris in registrul special al sindicatelor a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii. Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 lit. e din Legea dialogului social, prin statut se sta¬bilesc denumirea organelor de conducere, modul de alegere si revocare, durata mandatului si atributiile, iar potrivit art. 13 se stabileste, in sarcina organului executiv de conducere, obligatia de a tine evidenta numarului de membri, a incasarilor si a cheltuielilor de orice fel.

Articolul 37 din Legea nr. 62/2011 stabileste ca dizolvarea sindicatelor se face prin hotarare a membrilor sau delegatilor acestora, adoptata conform statutelor proprii. „Ca efect al dizolvarii, patrimoniul se imparte conform dispozitiilor statutului sau, in lipsa unei astfel de prevederi, conform hotararii adunarii de dizolvare. In caz contrar, tribunalul va decide asupra distribuirii patrimoniului. In termen de 5 zile de la dizolvare, conducatorii sindicatului dizolvat sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa ceara instantei judecatoresti competente care a operat inscrierea ca persoana juridica sa se faca mentiunea despre dizolvarea sindicatului.”

In cazul reorganizarii se vor aplica prevederile dreptului comun si se va realiza prin fuziune, absorbtie, divizare. In cazul reorganizarii, patrimoniul este supus transformarilor precizate in statut, iar in lipsa lor vor decide organele de conducere ale sindicatului. Potrivit art. 41, „Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea in baza unor acte de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice sau ale patronatelor, in cazul in care o organizatie sindicala nu mai intruneste conditiile minime de constituire, orice tert interesat poate solicita instantei competente dizolvarea organizatiei in cauza, in baza unei cereri motivate.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *